ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit នឹងធ្វើការកោះប្រជុំនៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 ដើម្បីពិនិត្យមើលលើការសិក្សាអំពីជម្រើសផ្លូវបន្ថែមនៅក្នុង South Federal Way និងជម្រើសស្ថានីយនៅ Fife ក្នុងរបាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានច្បាប់ព្រាងដែលរំពឹងថានឹងបោះផ្សាយនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2024។ ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់រយៈពេលនៃការចូលរួមដែលបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 17 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023។ គេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ 2023 ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់ផ្លូវ និងស្ថានីយទាំងអស់ដែលកំពុងត្រូវបានសិក្សានៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន (Environmental Impact Statement, EIS) ច្បាប់ព្រាង។

សូមស្វាគមន៍

ស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត

ការបន្ថែមដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែមទៀត

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានសម្រាប់ Tacoma Dome Link Extension នៅក្នុងឆ្នាំ 2018 មក Sound Transit បានកំណត់អត្តសញ្ញាណតម្រូវការក្នុងការពិចារណាលើផ្លូវបន្ថែម និងជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀត។ ទាំងនេះរួមមាន៖

 • ជម្រើសស្ថានីយពីរនៅក្នុង Fife។
 • ផ្លូវបន្ថែមនៅក្នុង South Federal Way/Milton និងទីតាំងស្ថានីយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង South Federal Way។
 • មិនមានជម្រើសបន្ថែមណាមួយត្រូវបានដាក់ស្នើនៅទីក្រុង Tacoma នោះទេ។

ខែមីនានេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit នឹងត្រួតពិនិត្យជម្រើសបន្ថែមដែលមានសក្តានុពលទាំងនេះ។ យើងនឹងចែករំលែកសេចក្តីសង្ខេបអំពីមតិកែលម្អជាសាធារណៈសម្រាប់ឱ្យពួកគេធ្វើការពិចារណា បន្ទាប់មក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្លូវ និងជម្រើសស្ថានីយបន្ថែមសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានច្បាប់ព្រាង

ដើម្បីនាំយកជម្រើសផ្លូវ និងស្ថានីយបន្ថែមទាំងនេះរហូតដល់កម្រិតវាយតម្លៃដូចគ្នាទៅនឹងជម្រើសដែលមានស្រាប់របស់យើង យើងនឹងពន្យារពេលការបោះពុម្ពផ្សាយ EIS ច្បាប់ព្រាងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2024។ ការពន្យារពេលនេះក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ការចាប់ផ្តើមសេវាកម្មសម្រាប់ Tacoma Dome Link ដែលឥឡូវនេះ យើងរំពឹងថានឹងចាប់បើកនៅឆ្នាំ 2035។

ចែករំលែកមតិកែលម្អរបស់អ្នកត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែមីនា

ចែករំលែកសំណួរ និងមតិកែលម្អរបស់អ្នកអំពីជម្រើសបន្ថែមដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុង Fife និង South Federal Way ត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែមីនា។ អ្នកអាចបញ្ចេញមតិតាមរយៈគេហទំព័រនេះ ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់យើងតាម tdlink@soundtransit.org

ដោយសារតែពេលនេះមិនមែនជារយៈពេលបញ្ចេញមតិជាផ្លូវការនៅក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន យើងនឹងចែករំលែកសេចក្តីសង្ខេបនៃមតិកែលម្អជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit ដើម្បីជួយជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

ព័ត៌មានដែលបានចែករំលែកបើកចំហលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាជំហានដំបូង។ EIS ច្បាប់ព្រាងនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីផ្លូវ និងស្ថានីយដែលមានសក្តានុពល (រួមបញ្ចូលទាំងជម្រើសបន្ថែមពី South Federal Way និងជម្រើសស្ថានីយ Fife ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ថាចាំបាច់ក្នុងការដាក់បញ្ចូល) និងផលប៉ះពាល់សក្តានុពលចំពោះបរិស្ថានបែបធម្មជាតិ និងបែបកសាង។ យើងនឹងស្វែងរកមតិយោបល់ពីសាធារណជន ប្រជាជាតិកុលសម្ព័ន្ធ ទីក្រុង និងទីភ្នាក់ងារនានា ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់មតិសាធារណៈជាផ្លូវការនៅពេលដែល EIS ច្បាប់ព្រាងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ។

ចូលរួមវគ្គប្រជុំមិនផ្លូវការដោយផ្ទាល់៖

បណ្ណាល័យ Milton/Edgewood

ថ្ងៃពុធ ទី 8 ខែមីនា // ម៉ោង 5-7 យប់

900 Meridian Ave E, Milton


Federal Way Community Center

ថ្ងៃអង្គារ ទី 14 ខែមីនា // ម៉ោង 8-10 ព្រឹក

876 S 33rd St, Federal Way


Poodle Dog Restaurant

ថ្ងៃពុធ ទី 15 ខែមីនា // ម៉ោង 11 ព្រឹក ដល់ 1 រសៀល

1522 54th Ave E, Fife

ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឥឡូវនេះ?

ពិនិត្យមើល ទិដ្ឋភាពគម្រោងទូទៅ ឬចូលទៅកាន់ គេហទំព័ររបស់យើង សម្រាប់ព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែម។ ចុះឈ្មោះទទួលបាន ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមអ៊ីមែល សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទាំងអស់នៅពេលដែល Tacoma Dome Link Extension មានការអភិវឌ្ឍ។

មានសំណួរ ឬចង់ធ្វើការណាត់ជួបសង្ខេបជាមួយសមាជិកក្រុមនៃគម្រោង?

ទាក់ទងមកកាន់យើងតាមរយៈ
អ៊ីមែលtdlink@soundtransit.org
ទូរសព្ទ206-398-5453

Fife

ព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់កំណាត់ផ្លូវ Fife

ស្ថានីយ Fife ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit បានកំណត់ថាជាផ្នែកនៃជម្រើសអាទិភាពក្នុងការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាងក្នុងឆ្នាំ 2019 នៅក្នុងតំបន់ទំនាបលិចទឹកដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសហព័ន្ធ។ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់លើ EIS ច្បាប់ព្រាង យើងបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីធម្មជាតិ និងដែនកំណត់នៃតំបន់ទំនាបទឹកជំនន់។

បទប្បញ្ញត្តិ និងការណែនាំរបស់សហព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតំបន់ទំនាបលិចទឹក តម្រូវឱ្យយើងពិចារណាជម្រើស ដែលរកឃើញនៅខាងក្រៅតំបន់លិចទឹកនេះ។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើការស្នើសុំឱ្យមានការសិក្សាទៅលើជម្រើសស្ថានីយដែលមានសក្ដានុពលបន្ថែមចំនួនពីរគឺ ជម្រើសស្ថានីយស្ពាន Fife 54th និងស្ថានីយ Fife 54th-ខាងលិច នៅផ្នែកខាងក្រៅតំបន់ទំនាបលិចទឹកដែលបានកំណត់។

ការបន្ថែមជម្រើសទាំងនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរជម្រើសពេញចិត្តនៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាងនោះទេ។ ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់អត្តសញ្ញាណជម្រើសទាំងនោះសម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង យើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើជម្រើសស្ពាន Fife 54th និងស្ថានីយ Fife 54th-ខាងលិច ក៏ដូចជាជម្រើសពេញចិត្តស្មើៗគ្នា។ បន្ទាប់ពីអំឡុងពេលផ្ដល់មតិ EIS ច្បាប់ព្រាង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងបញ្ជាក់ ឬកែប្រែជម្រើសដែលពេញចិត្តមុនពេលរៀបចំ EIS ច្បាប់សម្រេច។

ផែនទីតំណាងបង្ហាញថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit មានការពេញចិត្តលើជម្រើស Fife។ ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងការពិពណ៌នាវែងខាងក្រោម
ជម្រើសស្ថានីយបន្ថែមចំនួនពីរដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណានៅ Fife។ | សូមចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

អត្ថបទខាងក្រោមពិពណ៌នារូបភាពខាងលើ

បន្ទាប់ពីចាកចេញពី Federal Way ផ្លូវជំនួសដែលជាជម្រើសពេញចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit និង Fife បន្តទៅតាមផ្លូវ I-5 រហូតដល់ផ្លូវកោងបន្តិចម្តងៗនៅ Porter Way ដើម្បីឱ្យមានភាពស្របគ្នា ហើយបន្ទាប់មក ឆ្លងកាត់ផ្លូវ SR 99 ដែលត្រូវបានហៅថា Pacific Highway East ផងដែរ។ បន្ទាប់មក ផ្លូវនោះបត់ទៅទិសពាយ័ព្យរហូតដល់បន្តពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចនៅខាងត្បូងនៃផ្លូវ 12th Street East។ នោះផ្លូវនេះនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានីយ Fife កម្រិតខ្ពស់នៅផ្នែកខាងលិចនៃផ្លូវ 59th Avenue East ដែលជាផ្នែកមួយនៃជម្រើសពេញចិត្ត។ ស្ថានីយ Fife គឺជាស្ថានីយតែមួយគត់ដែលយើងកំពុងសិក្សានៅទីក្រុង Fife។ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសស្ថានីយមានសក្តានុពលបន្ថែមចំនួនពីរនៅទីក្រុង Fife។ ទីមួយ ចាប់ពីជម្រើសពេញចិត្ត Fife ផ្លូវមួយនឹងកោងទៅភាគខាងជើងបន្តិចឆ្ពោះទៅផ្លូវ 12th Street East ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ 54th Avenue East ដើម្បីចូលទៅកាន់ស្ថានីយ Fife 54th-West ដោយមានទិសដៅបត់ទៅទិសនិរតី។ ទីពីរ ចាប់ពីជម្រើសពេញចិត្ត Fife ផ្លូវផ្សេងទៀតបត់ទៅទិសខាងត្បូងបន្តិចឆ្ពោះទៅផ្លូវ 15th Street East ដើម្បីចូលទៅកាន់ស្ថានីយ Fife 54th Span ដែលលាតសន្ធឹងនៅលើផ្លូវ 54th Avenue East នៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ 15th Street East។ បន្ទាប់ពីចេញពីស្ថានីយ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសផ្លូវចំនួនបីដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសខាងលិច។ ផ្លូវ Fife Pacific Highway ចេញពីស្ថានីយទៅទិសខាងលិច ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ 54th Avenue East មុនពេលឆ្លងកាត់ និងប្តូរទៅភាគខាងត្បូងនៃផ្លូវ Pacific Highway ក្បែរផ្លូវ Willow Road។ ផ្លូវនេះបន្តតាមបណ្តោយភាគខាងត្បូងនៃផ្លូវ Pacific Highway រហូតទៅដល់ផ្លូវ 34th Avenue East ដែលផ្លាស់ប្តូរពីភាគខាងត្បូងទៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5 នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោង។ យើងក៏កំពុងសិក្សាផ្លូវមួយដែលមានឈ្មោះថា Fife Median ផងដែរ។ ផ្លូវនេះស្រដៀងទៅនឹងផ្លូវ Fife Pacific Highway ប៉ុន្តែ ផ្លូវមានការផ្លាស់ប្តូរនៅកណ្តាលនៃផ្លូវ Pacific Highway រហូតទៅដល់ផ្លូវ 34th Avenue East ដែលផ្លាស់ប្តូរពីភាគខាងត្បូងទៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5 នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោង។ ជាចុងក្រោយ យើងកំពុងសិក្សាផ្លូវ Fife I-5។ ផ្លូវនេះចេញពីស្ថានីយ Fife ទៅទិសខាងលិច ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ 54th Avenue East និងបត់ទៅទិសខាងត្បូង ដោយឆ្លងកាត់ផ្លូវ Pacific Highway ដោយកោងបន្តិចម្តងៗ ដើម្បីស្របគ្នាជាមួយភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5 នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោង។ ជម្រើសផ្លូវជំនួសទាំងអស់នេះ ត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវជំនួសពេញចិត្ត ដែលឆ្លងកាត់ Puyallup River នៅតាមផ្លូវទៅកាន់ Tacoma។

ការស្ទង់មតិ

យើងនឹងរៀបចំសេចក្តីសង្ខេបនៃមតិកែលម្អរបស់អ្នកសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit ដើម្បីធ្វើការពិចារណា មុនពេលដែលពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណទៅលើជម្រើសស្ថានីយបន្ថែមណាមួយដើម្បីសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង។ អ្នកនឹងមានឱកាសក្នុងការផ្តល់មតិជាផ្លូវការទៅលើគ្រប់ស្ថានីយ និងជម្រើសផ្លូវផ្សេងទៀតនៅ Fife នៅពេលយើងបោះពុម្ពផ្សាយ EIS ច្បាប់ព្រាង ឥឡូវនេះដែលត្រូវបានគ្រោងទុកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2024។

Federal Way ខាងត្បូង

ព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់កំណាត់ផ្លូវ Federal Way ខាងត្បូង

ផ្នែកខាងត្បូងនៃកំណាត់ផ្លូវ South Federal Way រួមមានផ្លូវមួយខ្សែ ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ថាជាជម្រើសដែលពេញចិត្ត។ ការសម្របសម្រួលជាមុនជាមួយនឹងដៃគូកុលសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់បានសម្គាល់ធនធានវប្បធម៌   click for definition ដែលគេស្គាល់ នៅជិត I-5។ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាថ្មីៗនេះ ពួកគេបានលើកឡើងថា ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះមិនអាចជៀសផុតនោះទេ។ ឥឡូវនេះ យើងកំពុងធ្វើការពិចារណាអំពីការសិក្សាផ្លូវដែលមានសក្តានុពលពី South Federal Way ទៅ Milton តាមបណ្ដោយផ្លូវ Pacific Highway (SR 99)។ ការវាយតម្លៃលើជម្រើសផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុង South Federal Way នឹងផ្តល់នូវភាពបត់បែនកាន់តែច្រើន។

យើងកំពុងស្វែងរកផ្លូវដែលមានសក្ដានុពលនៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃ Pacific Highway ក៏ដូចជានៅចំណុចកណ្ដាល។ ការរចនាផ្លូវនេះនឹងត្រូវបានកែលម្អបន្ថែមទៀត និងអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងក៏កំពុងស្វែងរកទីតាំងស្ថានីយដែលមានសក្តានុពលចំនួនពីរសម្រាប់ការសិក្សានៅតំបន់ជុំវិញស្ថានីយ SF Enchanted Parkway ដែលនឹងបម្រើដល់ផ្លូវ Pacific Highway។

ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ជម្រើសបន្ថែមសក្តានុពលទាំងនេះសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលនៅក្នុង EIS ព្រាងច្បាប់យើងនឹងសិក្សាជម្រើសទាំងអស់ស្មើៗគ្នា។ បន្ទាប់ពីអំឡុងពេលផ្ដល់មតិ EIS ច្បាប់ព្រាង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងបញ្ជាក់ ឬកែប្រែជម្រើសដែលពេញចិត្តមុនពេលរៀបចំ EIS ច្បាប់សម្រេច។

ផែនទីតំណាងដែលបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃ Tacoma Dome Link Extension គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃ Federal Way Link Extension នៅមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន Federal Way។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមខាងក្រោម
ជម្រើសបន្ថែមដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុង South Federal Way គឺនៅតាមបណ្តោយមហាវិថី Pacific Highway ហើយរួមបញ្ចូលទីតាំងស្ថានីយសក្តានុពលចំនួនពីរ។ | ចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

អត្ថបទខាងក្រោមពិពណ៌នារូបភាពខាងលើ

ការចាប់ផ្តើមនៃ Tacoma Dome Link Extension គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃ Federal Way Link Extension នៅមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន Federal Way។ ចាប់ពីទីនោះ ផ្លូវជំនួសពេញចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit ផ្លូវ SF Enchanted Parkway ពេញចិត្ត នឹងបត់ជាបណ្តើរៗដើម្បីរត់តាមច្រករបៀង I-5។ បន្ទាប់ពីផ្លូវខ្ពស់ឆ្លងកាត់ S 344th Street ផ្លូវនេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន មុនពេលឆ្លងកាត់ S 348th Street។ បន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ Enchanted Parkway ដើម្បីបម្រើដល់ជម្រើសពេញចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ស្ថានីយ SF Enchanted Parkway ដែលកើនឡើងនៅ Enchanted Parkway និង S 352nd Street។ យើងក៏កំពុងសិក្សាផងដែរអំពីជម្រើសស្ថានីយ SF 352nd Span កម្រិតខ្ពស់ ដែលត្រូវបានគេហៅថាជម្រើសស្ថានីយ "span" ព្រោះមានច្រកចូលទាំងសងខាងនៃផ្លូវខ្វែងគ្នា។ បន្ទាប់មក ផ្លូវទៅតាម Enchanted Parkway រហូតដល់កោងត្រឡប់ទៅច្រករបៀង I-5 នៅលើផ្លូវទៅទីក្រុង Fife ដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុង Milton។ ជម្រើសផ្លូវបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលយើងកំពុងសិក្សាគឺ SF I-5។ ផ្លូវនេះធ្វើដំណើរដូចគ្នាទៅនឹងជម្រើសពេញចិត្ត រហូតដល់ផ្លូវ S 344th ជាកន្លែងដែលផ្លូវបន្តទៅភាគខាងត្បូងតាមបណ្តោយផ្លូវ I-5 រហូតទាល់តែទៅដល់ស្ថានីយជំនួសមួយទៀតគឺស្ថានីយ SF I-5 ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកន្លែងលក់រថយន្ត Jet Chevrolet បច្ចុប្បន្ន។ បន្ទាប់ពីចាកចេញពីស្ថានីយ ផ្លូវបន្តទៅភាគខាងត្បូងតាមរយៈផ្លូវ I-5 ទៅកាន់ទីក្រុង Fife ដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុង Milton។ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសផ្លូវដែលមានសក្តានុពលបន្ថែមនៅ South Federal Way ដែលហៅថា SF Pacific Highway។ ផ្លូវនេះចេញពីស្ថានីយមួយនៅ Enchanted Parkway និងផ្លូវ S 352nd ហើយបត់ទៅទិសនិរតីរហូតស្របគ្នាជាមួយនឹង SR 99។ ផ្លូវបន្តនៅតាមបណ្តោយ SR 99 រហូតដល់ផ្លូវកោងផ្លូវ I-5 នៅជិត Milton ជាកន្លែងដែលភ្ជាប់ជាមួយជម្រើសពេញចិត្ត។ យើងក៏កំពុងសិក្សាទាំងជម្រើសចំណតរថយន្ត និងកន្លែងចតរថយន្តផ្ទៃក្រោមនៅទីតាំងនីមួយៗនៃស្ថានីយជម្រើស South Federal Way។

ការស្ទង់មតិ

យើងនឹងរៀបចំសេចក្តីសង្ខេបអំពីមតិកែលម្អរបស់អ្នកសម្រាប់ឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit ធ្វើការពិចារណា មុនពេលដែលពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណទៅលើផ្លូវ ឬស្ថានីយបន្ថែម ដើម្បីសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង។ អ្នកនឹងមានឱកាសផ្តល់មតិជាផ្លូវការលើជម្រើសផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុង South Federal Way នៅពេលយើងបោះពុម្ពផ្សាយ EIS ច្បាប់ព្រាង ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគ្រោងទុកនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2024។

EIS ច្បាប់ព្រាង 101

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី EIS ច្បាប់ព្រាងនាពេលខាងមុខ

របាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឬហៅកាត់ថា EIS ផ្តល់ឱ្យប្រជាជាតិកុលសម្ព័ន្ធ ស្ថាប័នភ្នាក់ងារ និងសាធារណជននូវការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់សក្តានុពលរបស់គម្រោងចំពោះបរិស្ថានបែបធម្មជាតិ និងបែបកសាង ហើយកំណត់វិធីសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមិនអាចជៀសវាងបាន។ តាមរយៈដំណើរការនេះ យើងធ្វើការវិភាគជម្រើស និងការរចនានីមួយៗ ដោយពិចារណាទៅលើករណីផ្សេងៗដូចជា ផលប៉ះពាល់លើធនធានប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌ អចលនទ្រព្យលំនៅឋាន អាជីវកម្ម សហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងធនធានផ្សេងទៀតជាដើម។

បច្ចុប្បន្ននេះ គម្រោងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិនិត្យមើលបរិស្ថាន។ យើងរំពឹងថានឹងបោះពុម្ពផ្សាយ EIS ច្បាប់ព្រាង នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2024 ដែលនៅពេលនោះ យើងក៏នឹងអញ្ជើញប្រជាជាតិកុលសម្ព័ន្ធ ស្ថាប័នភ្នាក់ងារ និងសាធារណៈជនឱ្យចូលរួមផ្តល់មតិជាផ្លូវការផងដែរ។

បន្ទាប់មក យើងនឹងរៀបចំ EIS ច្បាប់សម្រេច ដែលនឹងរួមបញ្ចូលការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅតាមតម្រូវការ ការវាយតម្លៃបន្ថែមលើជម្រើសដែលពេញចិត្ត ដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រួមជាមួយនឹងមតិយោបល់លើ EIS ច្បាប់ព្រាង និងជម្រើសផ្សេងទៀតដែលបានពិចារណានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង។ EIS ច្បាប់សម្រេចក៏នឹងរួមបញ្ចូលការឆ្លើយតបចំពោះមតិសាធារណៈ ស្ថាប័នភ្នាក់ងារ និងមតិកុលសម្ព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ដែលបានដាក់ស្នើទៅលើ EIS ច្បាប់ព្រាងផងដែរ។

បន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយ EIS ច្បាប់សម្រេច ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit នឹងជ្រើសរើសគម្រោងដែលត្រូវបានសាងសង់ មានការជូនដំណឹងដោយការវិភាគពី EIS និងមតិយោបល់របស់សាធារណជន កុលសម្ព័ន្ធ និងស្ថាប័នភ្នាក់ងារជាដើម។

ស្ត្រី និងបុរសអង្គុយលើស្មៅខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការវាស់ដី។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃសកម្មភាពការងារដែលយើងអាចធ្វើនៅក្នុងសង្កាត់របស់អ្នក សូមពិនិត្យមើលសន្លឹកការពិតរបស់យើង

សម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ

អចលនទ្រព្យដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្រើសផ្លូវបន្ថែម និងជម្រើសស្ថានីយនឹងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលរងផលប៉ះពាល់មុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយ EIS ច្បាប់ព្រាង។ មុនពេលនោះ សូមទាក់ទងមកយើង ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំការសង្ខេបអំពីគម្រោង ឬដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការទិញ និងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ Sound Transit។ អ្នកអាចពិនិត្យមើល គេហទំព័រគម្រោង TDLE របស់យើង សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោង។ យើងក៏ណែនាំអ្នកឱ្យ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីគម្រោង ដូច្នេះ យើងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកដោយផ្ទាល់នៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានថ្មីៗ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង

ការភ្ជាប់ Tacoma និង Fife ទៅផ្លូវរថភ្លើងធុនស្រាលក្នុងតំបន់

ផ្នែកបន្ថែមនៃផ្លូវរថភ្លើង Tacoma Dome នឹងមានប្រវែងជិត 10 ម៉ាយល៍ទៅកាន់ប្រព័ន្ធរថភ្លើងធុនស្រាល ក្នុងតំបន់របស់យើងតាមរយៈផ្លូវដែកខ្ពស់ភាគច្រើនរវាង Federal Way និង Tacoma។ គម្រោងនេះរួមបញ្ចូលទាំងស្ថានីយរថភ្លើងធុនស្រាលថ្មីចំនួនបួននៅតំបន់ Federal Way ខាងត្បូង, Fife, Tacoma ខាងកើត/Portland Avenue និងតំបន់ Tacoma Dome។ ស្ថានីយទាំងនេះក៏នឹងផ្តល់ការតភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាដឹកជញ្ជូនឆ្លងតំបន់ផ្សេងទៀតដូចជា Sounder S Line, Link T Line, ST Express, King County Metro, Pierce Transit, Intercity Transit និង Amtrak។

ផែនទីបង្ហាញពីគម្រោង Tacoma Dome Link Extension។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងការពិពណ៌នាវែងខាងក្រោម
សូមចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

អត្ថបទខាងក្រោមពិពណ៌នារូបភាពខាងលើ

ផែនទីបង្ហាញពីគម្រោង Tacoma Dome Link Extension។ គម្រោងនេះចាប់ផ្តើមនៅមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន Federal Way ជាមួយនឹងផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគខាងត្បូង ជាមួយតំបន់ស្ថានីយមួយនៅ South Federal Way ក្នុងតំបន់ជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញ Federal Way Crossings។ ផ្លូវនេះបន្តទៅទិសខាងត្បូង ហើយបត់ទៅទិសខាងលិច ដើម្បីចូលទៅកាន់តំបន់ស្ថានីយមួយក្នុងទីក្រុង Fife។ ផ្លូវបន្តទៅភាគខាងលិចដើម្បីឆ្លងកាត់ Puyallup River ដោយចូលទៅក្នុងតំបន់ស្ថានីយចំនួនពីរ មួយនៅជិត Portland Avenue និងមួយទៀតនៅជិត Tacoma Dome ជាកន្លែងដែលគម្រោងបញ្ចប់។

បច្ចុប្បន្ននេះ គម្រោង TDLE កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្វើផែនការ។ ការពិនិត្យមើលបរិស្ថានដែលយើងបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2019 នៅតែកំពុងបន្តនៅឡើយ។ ផ្លូវ និងស្ថានីយដែលយើងកំពុងសិក្សាត្រូវបានកំណត់ថាជាផ្លូវការថាជា "ជម្រើសជំនួស"។ នៅក្នុងច្រករបៀងភាគច្រើន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit បានកំណត់ជម្រើសមួយថាជាជម្រើសចម្បងរបស់ពួកគេ ដែលត្រូវបានស្គាល់ជាផ្លូវការថាជា "ជម្រើសពេញចិត្ត" និងជម្រើសផ្សេងទៀតដើម្បីសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង។

ខែមីនានេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit នឹងពិចារណាថាតើត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណជម្រើសស្ថានីយបន្ថែមនៅ Fife និងជម្រើសផ្លូវ និងស្ថានីយបន្ថែមនៅក្នុង South Federal Way សម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាងដែរឬទេ។


Federal Way ខាងត្បូង

យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសជំនួសខាងក្រោមនៅកំណាត់ផ្លូវ Federal Way ខាងត្បូង

ផែនទីតំណាងដែលបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃ Tacoma Dome Link Extension គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃ Federal Way Link Extension នៅមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន Federal Way។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមខាងក្រោម
ជម្រើសដែលមានសក្តានុពលផ្សេងទៀតនៅ Federal Way ខាងត្បូងគឺនៅតាមបណ្តោយ Pacific Highway។ | ចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)
ផែនទីតំណាងដែលបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃ Tacoma Dome Link Extension គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃ Federal Way Link Extension នៅមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន Federal Way។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមខាងក្រោម
ជម្រើសដែលមានសក្តានុពលផ្សេងទៀតនៅ Federal Way ខាងត្បូងគឺនៅតាមបណ្តោយ Pacific Highway។ | ចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

អត្ថបទខាងក្រោមពិពណ៌នារូបភាពខាងលើ

ការចាប់ផ្តើមនៃ Tacoma Dome Link Extension គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃ Federal Way Link Extension នៅមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន Federal Way។ ចាប់ពីទីនោះ ផ្លូវជំនួសពេញចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit ផ្លូវ SF Enchanted Parkway ពេញចិត្ត នឹងបត់ជាបណ្តើរៗដើម្បីរត់តាមច្រករបៀង I-5។ បន្ទាប់ពីផ្លូវខ្ពស់ឆ្លងកាត់ S 344th Street ផ្លូវនេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន មុនពេលឆ្លងកាត់ S 348th Street។ បន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ Enchanted Parkway ដើម្បីបម្រើដល់ជម្រើសពេញចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ស្ថានីយ SF Enchanted Parkway ដែលកើនឡើងនៅ Enchanted Parkway និង S 352nd Street។ យើងក៏កំពុងសិក្សាផងដែរអំពីជម្រើសស្ថានីយ SF 352nd Span កម្រិតខ្ពស់ ដែលត្រូវបានគេហៅថាជម្រើសស្ថានីយ "span" ព្រោះមានច្រកចូលទាំងសងខាងនៃផ្លូវខ្វែងគ្នា។ បន្ទាប់មក ផ្លូវទៅតាម Enchanted Parkway រហូតដល់កោងត្រឡប់ទៅច្រករបៀង I-5 នៅលើផ្លូវទៅទីក្រុង Fife ដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុង Milton។ ជម្រើសផ្លូវបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលយើងកំពុងសិក្សាគឺ SF I-5។ ផ្លូវនេះធ្វើដំណើរដូចគ្នាទៅនឹងជម្រើសពេញចិត្ត រហូតដល់ផ្លូវ S 344th ជាកន្លែងដែលផ្លូវបន្តទៅភាគខាងត្បូងតាមបណ្តោយផ្លូវ I-5 រហូតទាល់តែទៅដល់ស្ថានីយជំនួសមួយទៀតគឺស្ថានីយ SF I-5 ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកន្លែងលក់រថយន្ត Jet Chevrolet បច្ចុប្បន្ន។ បន្ទាប់ពីចាកចេញពីស្ថានីយ ផ្លូវបន្តទៅភាគខាងត្បូងតាមរយៈផ្លូវ I-5 ទៅកាន់ទីក្រុង Fife ដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុង Milton។ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសផ្លូវដែលមានសក្តានុពលបន្ថែមនៅ South Federal Way ដែលហៅថា SF Pacific Highway។ ផ្លូវនេះចេញពីស្ថានីយមួយនៅ Enchanted Parkway និងផ្លូវ S 352nd ហើយបត់ទៅទិសនិរតីរហូតស្របគ្នាជាមួយនឹង SR 99។ ផ្លូវបន្តនៅតាមបណ្តោយ SR 99 រហូតដល់ផ្លូវកោងផ្លូវ I-5 នៅជិត Milton ជាកន្លែងដែលភ្ជាប់ជាមួយជម្រើសពេញចិត្ត។ យើងក៏កំពុងសិក្សាទាំងជម្រើសចំណតរថយន្ត និងកន្លែងចតរថយន្តផ្ទៃក្រោមនៅទីតាំងនីមួយៗនៃស្ថានីយជម្រើស South Federal Way។

ផ្លូវ

 • (ពេញចិត្ត) SF Enchanted Parkway
 • SF I-5
 • ជម្រើសនៃការរចនា SF
 • (សក្តានុពល) ផ្លូវ SF Pacific Highway – ប្រសិនបើត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង យើងកំពុងស្វែងរកផ្លូវដែលមានសក្តានុពលនៅសងខាងនៃ Pacific Highway និងចំណុចកណ្ដាល។

ស្ថានីយ

 • ស្ថានីយ SF Enchanted Parkway
 • ស្ថានីយស្ពាន SF 352nd
 • ស្ថានីយ SF I-5
 • (ទីតាំង)ស្ថានីយដែលមានសក្តានុពល - ខាងជើង - ប្រសិនបើត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង ទីតាំងស្ថានីយនេះនឹងបម្រើដល់ផ្លូវ SF Pacific Highway។
 • ទីតាំងស្ថានីយ (មានសក្ដានុពល) – ខាងត្បូង  - ប្រសិនបើត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង ទីតាំងស្ថានីយនេះនឹងបម្រើដល់ផ្លូវ SF Pacific Highway។

Fife

យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសជំនួសខាងក្រោមនៅកំណាត់ផ្លូវ Fife

ផែនទីតំណាងបង្ហាញថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit មានការពេញចិត្តលើជម្រើស Fife។ ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងការពិពណ៌នាវែងខាងក្រោម
ជម្រើសស្ថានីយបន្ថែមចំនួនពីរដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណានៅ Fife។ | សូមចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

អត្ថបទខាងក្រោមពិពណ៌នារូបភាពខាងលើ

បន្ទាប់ពីចាកចេញពី Federal Way ផ្លូវជំនួសដែលជាជម្រើសពេញចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit និង Fife បន្តទៅតាមផ្លូវ I-5 រហូតដល់ផ្លូវកោងបន្តិចម្តងៗនៅ Porter Way ដើម្បីឱ្យមានភាពស្របគ្នា ហើយបន្ទាប់មក ឆ្លងកាត់ផ្លូវ SR 99 ដែលត្រូវបានហៅថា Pacific Highway East ផងដែរ។ បន្ទាប់មក ផ្លូវនោះបត់ទៅទិសពាយ័ព្យរហូតដល់បន្តពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចនៅខាងត្បូងនៃផ្លូវ 12th Street East។ នោះផ្លូវនេះនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានីយ Fife កម្រិតខ្ពស់នៅផ្នែកខាងលិចនៃផ្លូវ 59th Avenue East ដែលជាផ្នែកមួយនៃជម្រើសពេញចិត្ត។ ស្ថានីយ Fife គឺជាស្ថានីយតែមួយគត់ដែលយើងកំពុងសិក្សានៅទីក្រុង Fife។ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសស្ថានីយមានសក្តានុពលបន្ថែមចំនួនពីរនៅទីក្រុង Fife។ ទីមួយ ចាប់ពីជម្រើសពេញចិត្ត Fife ផ្លូវមួយនឹងកោងទៅភាគខាងជើងបន្តិចឆ្ពោះទៅផ្លូវ 12th Street East ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ 54th Avenue East ដើម្បីចូលទៅកាន់ស្ថានីយ Fife 54th-West ដោយមានទិសដៅបត់ទៅទិសនិរតី។ ទីពីរ ចាប់ពីជម្រើសពេញចិត្ត Fife ផ្លូវផ្សេងទៀតបត់ទៅទិសខាងត្បូងបន្តិចឆ្ពោះទៅផ្លូវ 15th Street East ដើម្បីចូលទៅកាន់ស្ថានីយ Fife 54th Span ដែលលាតសន្ធឹងនៅលើផ្លូវ 54th Avenue East នៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ 15th Street East។ បន្ទាប់ពីចេញពីស្ថានីយ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសផ្លូវចំនួនបីដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសខាងលិច។ ផ្លូវ Fife Pacific Highway ចេញពីស្ថានីយទៅទិសខាងលិច ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ 54th Avenue East មុនពេលឆ្លងកាត់ និងប្តូរទៅភាគខាងត្បូងនៃផ្លូវ Pacific Highway ក្បែរផ្លូវ Willow Road។ ផ្លូវនេះបន្តតាមបណ្តោយភាគខាងត្បូងនៃផ្លូវ Pacific Highway រហូតទៅដល់ផ្លូវ 34th Avenue East ដែលផ្លាស់ប្តូរពីភាគខាងត្បូងទៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5 នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោង។ យើងក៏កំពុងសិក្សាផ្លូវមួយដែលមានឈ្មោះថា Fife Median ផងដែរ។ ផ្លូវនេះស្រដៀងទៅនឹងផ្លូវ Fife Pacific Highway ប៉ុន្តែ ផ្លូវមានការផ្លាស់ប្តូរនៅកណ្តាលនៃផ្លូវ Pacific Highway រហូតទៅដល់ផ្លូវ 34th Avenue East ដែលផ្លាស់ប្តូរពីភាគខាងត្បូងទៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5 នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោង។ ជាចុងក្រោយ យើងកំពុងសិក្សាផ្លូវ Fife I-5។ ផ្លូវនេះចេញពីស្ថានីយ Fife ទៅទិសខាងលិច ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ 54th Avenue East និងបត់ទៅទិសខាងត្បូង ដោយឆ្លងកាត់ផ្លូវ Pacific Highway ដោយកោងបន្តិចម្តងៗ ដើម្បីស្របគ្នាជាមួយភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5 នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោង។ ជម្រើសផ្លូវជំនួសទាំងអស់នេះ ត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវជំនួសពេញចិត្ត ដែលឆ្លងកាត់ Puyallup River នៅតាមផ្លូវទៅកាន់ Tacoma។

ផ្លូវ

 • (ពេញចិត្ត) ជម្រើស Fife ទាំងអស់
 • Fife Pacific Highway
 • Fife I-5
 • ចំណុចកណ្ដាល Fife

ស្ថានីយ

 • ស្ថានីយ Fife
 • Fife 54thស្ពាន (មានសក្តានុពល) – ប្រសិនបើត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង ជម្រើសស្ថានីយបន្ថែមនេះមានទីតាំងនៅខាងក្រៅតំបន់ទំនាបលិចទឹកដែលបានកំណត់ដោយសហព័ន្ធនៅទីក្រុង Fife។
 • Fife 54th-ខាងលិច (មានសក្ដានុពល) – ប្រសិនបើត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង ជម្រើសស្ថានីយបន្ថែមនេះមានទីតាំងនៅខាងក្រៅតំបន់ទំនាបលិចទឹកដែលបានកំណត់ដោយសហព័ន្ធនៅទីក្រុង Fife។

Portland Avenue

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងសិក្សានៅតំបន់ស្ថានីយ Portland Avenue នៃកំណាត់ផ្លូវ Tacoma

កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោងនឹងមានស្ថានីយចំនួនពីរ៖ នៅ Portland Avenue និង Tacoma Dome។ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសជំនួសខាងក្រោមនៅតំបន់ Portland Avenue៖

ផែនទីតំណាងនៃផ្លូវ Portland Avenue និងជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀត។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងការពិពណ៌នាវែងខាងក្រោម
សូមចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

អត្ថបទខាងក្រោមពិពណ៌នារូបភាពខាងលើ

ចាប់ពីទីក្រុង Fife ផ្លូវឆ្លងកាត់ Puyallup River នៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5។ វិសាលភាពលើទន្លេនឹងក្លាយជាជម្រើសចម្បងដែលមានវិសាលភាពច្បាស់លាស់ ឬទាប ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងកំពង់ផែនៅ Puyallup River។ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ទន្លេ ផ្លូវចូលទៅកាន់ស្ថានីយជម្រើសជំនួស Portland Avenue មានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតនៃផ្លូវ Portland Avenue នៅជិតផ្លូវ East 26th Street។ បន្ទាប់ពីចេញពីស្ថានីយ ផ្លូវនេះឆ្លងកាត់ Sounder Tracks ហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនៅលើផ្លូវ East 25th Street។ យើងក៏កំពុងសិក្សាផងដែរអំពីជម្រើសស្ថានីយ Portland Avenue Span កម្រិតខ្ពស់ ដែលត្រូវបានគេហៅថាជម្រើសស្ថានីយ "span" ព្រោះមានច្រកចូលទាំងសងខាងនៃផ្លូវ Portland Avenue, ភាគខាងជើងនៃផ្លូវ E 26th Street។ បន្ទាប់ពីចេញពីស្ថានីយ ផ្លូវនេះឆ្លងកាត់ Sounder Tracks ហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនៅលើផ្លូវ East 25th Street។ ផ្លូវចាប់ពីតំបន់ស្ថានីយ Portland Avenue ទៅតំបន់ស្ថានីយ Tacoma Dome អាស្រ័យទៅលើជម្រើសស្ថានីយដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងតំបន់ស្ថានីយទាំងពីរ។ មើល និងស្តាប់វីដេអូ Tacoma Dome សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

ផ្លូវ

 • (ដែលពេញចិត្ត) ជម្រើស Tacoma ទាំងអស់ (Tacoma 25th Street-ខាងលិច)
 • ជម្រើសនៃការរចនា Portland Avenue

ស្ថានីយ

 • ស្ថានីយ Portland Avenue
 • ជម្រើសស្ថានីយស្ពាន Portland Avenue

យើងមិនស្នើសុំជម្រើសផ្លូវ ឬស្ថានីយបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់ស្ថានីយ Portland Avenue នោះទេ។


Tacoma Dome

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងសិក្សានៅតំបន់ស្ថានីយ Tacoma Dome នៅកំណាត់ផ្លូវ Tacoma

កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោងនឹងមានស្ថានីយចំនួនពីរ៖ នៅ Portland Avenue និង Tacoma Dome។ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសជំនួសខាងក្រោមនៅតំបន់ Tacoma Dome៖

 ផែនទីតំណាងនៃផ្លូវជំនួសពេញចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit ដែលត្រូវបានហៅថា Tacoma 25th Street – West។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងការពិពណ៌នាវែងខាងក្រោម
សូមចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

អត្ថបទខាងក្រោមពិពណ៌នារូបភាពខាងលើ

ផ្លូវជម្រើសពេញចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit ដែលហៅថា Tacoma 25th Street – West ចាកចេញទៅភាគខាងលិចពីស្ថានីយ Portland Avenue បន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ផ្លូវ Sounder និង East L Street នៅលើផ្លូវ East 25th Street ចូលទៅផ្លូវ Tacoma 25th Street – ស្ថានីយ West ដែលមានទីតាំងនៅចន្លោះផ្លូវ East G និង East D Streets ដែលនៅជាប់នឹងយានដ្ឋានចំណតរថយន្តនៅផ្លូវ E 25th Street។ យើងក៏កំពុងសិក្សាផ្លូវមួយដែលមានឈ្មោះថា Tacoma 25th Street-East ចាកចេញទៅភាគខាងលិចពីស្ថានីយ Portland Avenue ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ Sounder និង East L Street ហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនៅផ្លូវ East 25th Street។ ផ្លូវនេះចូលទៅក្នុងស្ថានីយ Tacoma 25th Street-East ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវ East 25th Street ស្ថិតនៅភាគខាងកើតផ្លូវ East G Street។ ផ្លូវមួយទៀតដែលយើងកំពុងសិក្សាគឺផ្លូវ Tacoma 26th Street។ ផ្លូវនេះចេញដំណើរទៅទិសខាងលិចពីស្ថានីយ Portland Avenue ហើយកាត់តាមផ្លូវ Sounder ឆ្លងកាត់ក្រោមផ្លូវ East L Street បន្ទាប់មក បត់ជាបណ្តើរៗទៅភាគខាងត្បូងដើម្បីឡើងទៅផ្លូវ East 26th Street ជាកន្លែងចូលទៅក្នុងស្ថានីយ Tacoma 26th Street ដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វគ្នានៃផ្លូវ East D Street និង East 26។ ស្ថានីយនេះលាតសន្ធឹងផ្លូវប្រសព្វជាមួយនឹងច្រកចូលនៅសងខាងផ្លូវ។ ជាចុងក្រោយ យើងកំពុងសិក្សាផ្លូវមួយដែលមានឈ្មោះថា Tacoma Close to Sounder។ ផ្លូវនេះចេញពីស្ថានីយ Portland Avenue ហើយស្របគ្នាជាមួយជ្រុងភាគខាងត្បូងនៃច្រករបៀងរថភ្លើង Sounder។ ផ្លូវនេះរត់នៅក្រោមផ្លូវ East L Street មុនពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវ Sounder ហើយចូលទៅក្នុងស្ថានីយ Tacoma Close to Sounder ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃផ្នែកខាងកើតនៃ Freighthouse Square ភាគខាងលិចនៃផ្លូវ East G Street។

ផ្លូវ

 • (ពេញចិត្ត) Tacoma 25th Street-ខាងលិច
 • Tacoma នៅជិត Sounder
 • Tacoma 25th Street-ខាងកើត
 • Tacoma 26th Street

ស្ថានីយ

 • Tacoma 25th Street-ស្ថានីយខាងលិច
 • Tacomaនៅជិតស្ថានីយ Sounder
 • Tacoma 25th Street-ស្ថានីយខាងកើត
 • ស្ថានីយ Tacoma 26th Street

យើងមិនស្នើសុំជម្រើសផ្លូវ ឬស្ថានីយបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់ស្ថានីយ Tacoma Dome នោះទេ។